Ιδιωτικό – Αστικό Δίκαιο

Η δικηγορική εταιρεία μας διαθέτει δικηγόρους με επιστημονική γνώση και μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία, οι οποίοι αναλαμβάνουν υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του ιδιωτικού δικαίου (αστικού, εμπορικού, εργατικού κλπ.).

Ποινικό Δίκαιο

Η δικηγορική εταιρεία μας αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, της προανάκρισης ή της κύριας ανάκρισης, ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, μέχρι και το στάδιο της αναιρετικής διαδικασίας στον Άρειο Πάγο (σύνταξη υπομνήματος, προετοιμασία ποινικού φακέλου, παράσταση στο ακροατήριο).

Διοικητικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατάθεση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, καθώς επίσης και την προετοιμασία του φακέλου και την εκπροσώπηση του εντολέως μας ενώπιον του εκάστοτε αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου ή Διοικητικής Αρχής.

Λοιπές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει :

  • την μετάφραση εγγράφων από την αγγλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα
  • την διαδικασία για την αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης)