Στο γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης της δικηγορικής μας εταιρείας περιλαμβάνονται και ζητήματα-διαφορές που αφορούν το Διοικητικό δίκαιο, όπως :

  • αστική ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση ιδιώτη
  • υπεράσπιση ιδιωτών κατά την διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων
  • έκδοση άδειας παραμονής αλλοδαπών
  • ζητήματα υπαλληλικού δικαίου
  • υποθέσεις οφειλών προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τα Ασφαλιστικά Ταμεία (φόροι, τέλη, εισφορές κλπ.)
  • υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων
  • υποθέσεις στρατολογικής κατάστασης (ανυποταξίας κλπ.)

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατάθεση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, καθώς και την προετοιμασία του φακέλου και την εκπροσώπηση των εντολέων της ενώπιον του εκάστοτε αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου ή Διοικητικής Αρχής.