Η δικηγορική εταιρεία μας διαθέτει δικηγόρους με επιστημονική γνώση και μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία, οι οποίοι αναλαμβάνουν υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του ιδιωτικού δικαίου (αστικού, εμπορικού, εργατικού κλπ.), ενώ από το έτος 2008 είναι μόνιμη εξωτερική συνεργάτις της τράπεζας EFG-Eurobank Ergasias.

Ειδικότερα, η δικηγορική εταιρεία μας ασχολείται ιδίως με υποθέσεις :

 • ρύθμισης οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά (“νόμος Κατσέλη”)
 • οικογενειακού δικαίου (διαζύγιο, μετοίκηση συζύγου από την οικογενειακή στέγη, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα γάμου, διατροφή τέκνων / συζύγων, επιμέλεια τέκνων, προσβολή πατρότητας, εκούσια αναγνώριση τέκνου, δικαστική συμπαράσταση, ιατρική υποβοήθηση στην αναπαραγωγή κλπ.)
 • εμπραγμάτου δικαίου (Κτηματολόγιο, κτηματικές διαφορές, προσυμβατικός νομικός έλεγχος ακινήτου σε Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο, παράσταση κατά την υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου κλπ.)
 • αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου (καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης / ρυμοτομίας / προσκύρωσης ή συνεπεία ένταξης περιοχής στο σχέδιο πόλεως ή επέκτασης του σχεδίου πόλεως, αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημίωσης)
 • κληρονομικού δικαίου (δημοσίευση διαθήκης, κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας, έκδοση κληρονομητηρίου, αποδοχή / αποποίηση κληρονομιάς, κληρονομικές διαφορές κλπ.)
 • ενοχικού δικαίου (αξιώσεις συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, ιατρικής αμέλειας κλπ., διαφορές από πώληση ή μίσθωση πράγματος, σύνταξη και παράσταση κατά την υπογραφή μισθωτηρίου συμφωνητικού οικίας ή εμπορικού καταστήματος / γραφείου κλπ.)
 • διαφορών μεταξύ Καταναλωτών & Προμηθευτών-Παρόχων υπηρεσιών
 • διαφορές μεταξύ διαχειριστών / συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικίας
 • εργατικού δικαίου (αποζημίωση από εργατικό ατύχημα, μη καταβολή μισθών, αξιώσεις λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας κλπ.)
 • εμπορικού δικαίου (σύσταση εταιρείας, πτωχευτική διαδικασία, αξιώσεις από ακάλυπτη επιταγή / συναλλαγματική / τιμολόγια, διεκπεραίωση διαδικασίας κατοχύρωσης εμπορικού σήματος, διαφορές λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.)
 • προστασίας προσωπικών δεδομένων (θεμιτή συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αποκατάσταση ζημίας κλπ.)
 • ασφαλιστικών μέτρων (εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση,, προσωρινή επιδίκαση απαίτησης / διατροφής κλπ.)
 • αναγκαστικής εκτέλεσης απόφασης ελληνικού δικαστηρίου (κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας, κατάσχεση εις χείρας τρίτου, κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων, ανατροπή αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, προσωπική κράτηση κλπ)
 • αναγνώρισης δεδικασμένου απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου
 • νομιμοποιήσεων (τράπεζα Eurobank)

Η ενασχόλησή μας με τις υποθέσεις αυτές γίνεται τόσο σε επίπεδο παροχής νομικών συμβουλών όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής επίλυσης των ανωτέρω διαφορών, ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων όλης της Επικράτειας και όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου.