ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 7 (β) του ν. 1337/1983 « … Με τη μεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόμενες στην πράξη εφαρμογής μεταβολές στις ιδιοκτησίες, εκτός από αυτές που οφείλεται αποζημίωση και για τη συντέλεση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ν. δ/τος από 17.7.1923 και του ν.δ/τος 797/1971…».

Από την διάταξη αυτή σε συνδυασμό με την περίπτωση (ε) της ιδίας παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου, σύμφωνα με την οποία η εκδιδόμενη προς εφαρμογή εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης και πραγματοποίηση της οφειλομένης εισφοράς σε γη πράξη εφαρμογής καθίσταται, μετά το πέρας της ειδικής διοικητικής διαδικασίας εκδόσεώς της και την κύρωσή της από τον νομάρχη, οριστική και αμετάκλητη, προκύπτει,  κατά την γνώμη μας,  ότι στην περίπτωση της πράξης εφαρμογής, κατά την οποία δεν καταβάλλεται η αποζημίωση, δεν εφαρμόζεται συμπληρωματικά η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 2882/2011, ως προς τις συνέπειες της τυχόν μη καταβολής της αποζημίωσης, διότι η επιδίωξη του νομοθέτη ήταν η διατήρηση της πράξης εφαρμογής και η τροπή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των ιδιοκτητών που θίγονται από αυτή σε ενοχικά.
Βεβαίως, στην παρ 9 του άρθρο 29 του Ν. 2882/2011 προβλέπεται ότι «.. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που επιβάλλονται: α) για την εφαρμογή σχεδίων πόλεων και την ανάπτυξη οικιστικών περιοχών, β) … κηρύσσονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις απαλλοτριώσεις αυτές. Για τα μη ρυθμιζόμενα από τις παραπάνω ειδικές διατάξεις ζητήματα εφαρμόζονται συμπληρωματικώς οι διατάξεις του παρόντος κώδικα …». Πλην όμως, αν ο νομοθέτης επιθυμούσε την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 2882/2011, περί αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης για την περίπτωση της μη καταβολής της αποζημίωσης, θα το προέβλεπε ρητά, όπως το έκανε με την παρ. 13 του άρθρο 12 του ν. 1337/1983.
Κατ’ ακολουθία, η συνέπεια της μη καταβολής αποζημίωσης για το απαλλοτριούμενο τμήμα, είναι η μη επέλευση ως προς αυτό των συνεπειών της μεταγραφής της πράξης εφαρμογής και όχι η άρση της απαλλοτρίωσης. Ο δε θιγόμενος πολίτης που δεν λαμβάνει την αποζημίωσή του, δεν παραμένει απροστάτευτος, δεδομένου ότι δικαιούται να την εισπράξει δικαστικά.