ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Ν. 3068

Αριθ. Απόφασης: 19
Ετος: 2012
Περίληψη
Υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης -. Απόρριψη αίτησης για συμμόρφωση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειας) με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Προκύπτει η πλήρης συμμόρφωση της καθ’ ης με την εν λόγω δικαστική απόφαση.

Απόφαση:
Αριθμός 19/2012
ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Συγκροτήθηκε από τους:  …….
Αφού έλαβε υπόψη του: 1) την από 5-10-2010 αίτηση της αιτούσας, που κατατέθηκε νόμιμα στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία αυτή παραπονείται για τη μη συμμόρφωση του καθ’ ου με την υπ’ αριθμ. 533/2005 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
2) Τα υπ’ αριθμ. 40/29-12-2010 και 2/22-2-2011 πρακτικά του Συμβουλίου τούτου.
3) Τις έγγραφες εξηγήσεις του καθ’ ου η αίτηση που περιέχονται στο με αριθμ. πρωτ. 1255/23-3-2011 έγγραφό του προς το Συμβούλιο τούτο.
4) Το υπ’ αριθμ. 13/3-5-2011 πρακτικό του Συμβουλίου τούτου.
5) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14899/13-2-2012 έγγραφο του καθ’ ου προς το Συμβούλιο τούτο.
6) Την με αριθμ. πρωτ. καταθ. 46/27-9-2012 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας προς το Συμβούλιο.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο ν. 3068/2002 ορίζει στο άρθρο 1 εδαφ. α’ και β’ ότι “Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει”. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 3068/2002 και 3 του π.δ. 61/2004 προβλέπεται διαδικασία προσκλήσεως του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση.
Στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτει ότι η αιτούσα με την από 5-10-2010 αίτησή της ζητεί να συμμορφωθεί η “ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” (νυν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), με την υπ’ αριθμ. 533/2005 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αναγνωρίζει ότι η ενάγουσα (αιτούσα) συνδέεται με το εναγόμενο (καθ’ ου η αίτηση) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την πρώτη ανανέωση της αρχικής της σύμβασης (22-1-2003) και υποχρεώνει το εναγόμενο να αποδέχεται στο μέλλον τις υπηρεσίες της υπό το καθεστώς συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, απαγγέλοντάς του χρηματική ποινή ύψους 88,04 ευρώ για κάθε μέρα άρνησης συμμόρφωσής του προς την άνω απόφαση, άμα τη τελεσιδικία αυτής. Το Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ. 2/2011 πρακτικό κάλεσε το καθ’ ου η αίτηση να εκθέσει τις απόψεις του και με το υπ’ αριθμ. 13/3-5-2011 πρακτικό, θεωρώντας ανεπαρκείς τις εξηγήσεις που περιέχονται στο με αριθμό πρωτ. 1255/23-3-2011 έγγραφό του προς το Συμβούλιο τούτο και αδικαιολόγητη την καθυστέρηση αυτού να συμμορφωθεί προς την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση, το κάλεσε να συμμορφωθεί προς αυτή και να προβεί στην εκτέλεσή της μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την επίδοση του τελευταίου πρακτικού. Το καθ’ ου τέλος, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14899/13-2-2012 έγγραφό του προς το Συμβούλιο ανέφερε ότι εξεδόθη η 80945/15-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί κατάταξης της αιτούσας σε συσταθησόμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Περιφέρειας Αττικής και η αιτούσα, με την με αριθμ. πρωτ. καταθ. 46/27-2-2012 υπεύθυνη δήλωσή της προς το Συμβούλιο, δήλωσε ότι το καθ’ ου συμμορφώθηκε με την 533/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Συνεπώς, προκύπτει η πλήρης συμμόρφωση του καθ’ ου η αίτηση με την ανωτέρω απόφαση και πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 5-10-2010 αίτηση της Χ. Μ. του Π..
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 4 Οκτωβρίου 2012 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου 2012.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΌ ΒΗΜΑ