ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89/2015 – ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ :

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ)

Σημειώνεται ότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, από την εκ μέρους της ενάγουσας μη επίκληση και μη προσκομιδή του προβλεπόμενου από το ν. 4223/13 πιστοποιητικού καταβολής ΕΝΦΙΑ δεν ανακύπτει ζήτημα απαραδέκτου συζητήσεως της ένδικης εμπράγματης αγωγής.

Τούτο διότι η κήρυξη απαραδέκτου της συζητήσεως αγωγής δεν καθιερώνεται όταν η σχετική επιταγή περιέχεται όχι στις διατάξεις του ΚΠολΔ, αλλά σε διάταξη ειδικού νόμου που επιδιώκει φορολογικούς σκοπούς, διότι οι σκοποί αυτοί δεν έχουν επίδραση στην έκβαση της δίκης, συνεπώς, και στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης και μπορούν να επιτευχθούν και με άλλα μέσα, ήτοι με ενέργειες των φορολογικών οργάνων (πρβλ. ΟλΑΠ 12/2000 ΕλλΔνη 2000. 949, ΟλΑΠ 1331/1985 ΕλλΔνη 26. 1133, ΑΠ 395/2012 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 473/10 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 437/1998 ΕλλΔνη 39. 1275, ΕφΘρ 214/2014 ΝΟΜΟΣ). Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση, η θεσπιζόμενη υποχρέωση προσκομιδής πιστοποιητικού καταβολής ΕΝΦΙΑ για το παραδεκτό της συζήτησης εμπράγματης αγωγής δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι συνεπάγεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, ούτε άλλωστε γίνεται μνεία τέτοιας συνάφειας στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου.