ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1171/2010 – ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) :

Με τις διατάξεις του Ν 1562/1985 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις α) του δικαιώματος άσκησης αγωγής από τους συγκυρίους (με ποσοστό 65%), για τη χορήγηση άδειας προς ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής, (αρθ. 1 του ως άνω νόμου) και β) του δικαιώματος να ζητηθεί, με δικαστική απόφαση, η κατάρτιση κανονισμού, εάν υπάρχει ήδη χωριστή οροφοκτησία, αλλά δεν έχει καταρτισθεί κανονισμός ή τροποποίηση ή συμπλήρωση του κανονισμού (αρθ. 9 του ίδιου νόμου). Στις περιπτώσεις αυτές (και μόνον) η προθεσμία για την άσκηση έφεσης (και των λοιπών ενδίκων μέσων) είναι, κατά το αρθ. 3§3 εδ. α του ίδιου νόμου, οκτώ ημέρες, εάν ο δικαιούμενος στην άσκηση τους διαμένει στην ημεδαπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, σχετική με τις μισθωτικές διαφορές και τις διαφορές του αρθ. 17§2 Κ.Πολ.Δ. -μεταξύ συνιδιοκτητών- η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης είναι δέκα πέντε ημέρες από την επομένη της επίδοσης της απόφασης, εάν ο δικαιούμενος στην άσκησή της διαμένει στην Ελλάδα (αρθ. 647 και 652 Κ.Πολ.Δ.).