Αριθμός Aπόφασης 1473/2015 – ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Περίληψη) : Ο διάδικος που νίκησε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει αντέφεση, αν βλάπτεται από τις αιτιολογίες της απόφασης. Αντέφεση προς επαναφορά ενστάσεων (που απορρίφθηκαν πρωτοδίκως), οι οποίες απέβλεπαν στην απόρριψη της αγωγής και για άλλους λόγους, δεν είναι παραδεκτή.

… Από τις διατάξεις των άρθρων 522 και 523 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι αντέφεση δικαιούται να ασκήσει κάθε εφεσίβλητος, αρκεί να έχει έννομο συμφέρον, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που με το διατακτικό της πρωτόδικης απόφασης ηττάται και αυτός εν μέρει. Αν, όμως, έχει νικήσει ολοσχερώς, η αντέφεση δεν μπορεί να έχει αίτημα και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Έννομο συμφέρον προς άσκηση αντέφεσης αναγνωρίζεται και στο διάδικο που νίκησε πρωτοδίκως, αν βλάπτεται από τις αιτιολογίες της απόφασης. Εξάλλου, αντέφεση προς επαναφορά ενστάσεων (που απορρίφθηκαν πρωτοδίκως), οι οποίες απέβλεπαν στην απόρριψη της αγωγής και για άλλους λόγους, δεν νοείται, δεδομένου ότι τις ενστάσεις αυτές ο εφεσίβλητος μπορεί να τις επαναφέρει στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο με τις προτάσεις του, κατ’ άρθρο 527 ΚΠολΔ, αφού αυτές συντελούν στην άμυνά του κατά της έφεσης (ΑΠ 1174/2009, ΕφΘεσ 3246/1988 στη ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 46/1994 ΕλλΔ 35 (1994) σελ.1709, Σ. Σαμουήλ, Η ΄Εφεση, έκδ. 2009, παραγρ. 615, σελ. 265, Β. Βαθρακοκοίλης: ΚΠολΔ, έκδοση 1995, κάτω από το άρθρο 523, σημ. 31).