Τα διοικητικά δικαστήρια δικαίωσαν πολίτη, κατά του οποίου είχε επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ λόγω ανυποταξίας. Εν ολίγοις, με τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι, μετά την διακοπή της ανυποταξίας στρατεύσιμου, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα νέα ειδική ή γενική πρόσκληση του ανυπότακτου στις ένοπλες δυνάμεις, με έναν από τους προβλεπόμενους στο νόμο τρόπους (σημείωμα κατάταξης, ΕΔΥΕΘΑ) και ότι σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής από μέρους της Στρατολογικής Υπηρεσίας, η εκ νέου κήρυξη του στρατεύσιμου ως ανυπότακτου και η επιβολή σε αυτόν του προβλεπόμενου για τους ανυπότακτους χρηματικού προστίμου είναι μη νόμιμη.

Ειδικότερα, με την δημοσιευόμενη απόφαση 2148/2021 του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών απορρίφθηκε η έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της 11578/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που είχε κάνει δεκτή την προσφυγή πολίτη κατά της απόφασης του Δ/ντή της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής, με την οποία είχε επιβληθεί σε αυτόν πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ, λόγω της κήρυξης αυτού ως ανυπότακτου.

 

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ο προσφεύγων είχε κηρυχθεί ανυπότακτος από τις 13/8/2008 και κατ’ αυτού ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανυποταξία σε ειρηνική περίοδο.

Στις 23/12/2013 επιδόθηκε στον προσφεύγοντα κλητήριο θέσπισμα, το οποίο διέκοψε την ανυποταξία του, κατ’ άρθρο 51 παρ. 3 περ. ζ’ ν. 3421/2005.

Με την 430/10.4.2014 απόφαση του Τριμελούς Στρατοδικείου Ιωαννίνων ο προσφεύγων κηρύχθηκε αθώος για την πράξη της ανυποταξίας και ορίστηκε ως χρόνος διακοπής της ανυποταξίας του η 23/12/2013.

Χωρίς να λάβει χώρα νέα ειδική (με σημείωμα κατάταξης) ή γενική (μέσω ΕΔΥΕΘΑ) πρόσκληση του προσφεύγοντος για κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις, ο Διευθυντής του Στρατολογικού Γραφείου Ανατολικής Αττικής με την από 9/6/2015 απόφασή του  καταλόγισε σε βάρος του προσφεύγοντος χρηματικό πρόστιμο, ποσού 6.000 ευρώ, για την από 22/1/2014 (νέα) ανυποταξία του.

Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε από τον προσφεύγοντα ενδικοφανής προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε, με την αιτιολογία ότι, λόγω της διακοπής της ανυποταξίας του και σε συμμόρφωση με την ως άνω ποινική απόφαση, δημιουργήθηκε εκ νέου υποχρέωση κατάταξής του στις ένοπλες δυνάμεις με την 2014 Α’ Ε.Σ.Σ.Ο. (στις 21/1/2014 στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων), βάσει της 170/2013 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ, και λόγω της μη κατάταξης αυτού, θεωρήθηκε εκ νέου ανυπότακτος αυτοδικαίως.

Ο προσφεύγων άσκησε προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο έκρινε ότι μετά την ανυποταξία του προσφεύγοντος, δεν έλαβε χώρα ως όφειλε, νέα νόμιμη πρόσκλησή του για κατάταξη με την 2014 Α’ ΕΣΣΟ (σημείωση : η εκδοθείσα ΕΔΥΕΘΑ 170/2013 δεν περιλάμβανε τους ανυπότακτους της κλάσης του προσφεύγοντος) και ως εκ τούτου μη νομίμως η Στρατολογική Υπηρεσία Αν.Αττικής καταλόγισε σε αυτόν πρόστιμο ποσού 6.000 ευρώ.

Επί της ασκηθείσας από το Ελλ.Δημόσιο έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, εκδόθηκε η προαναφερθείσα απόφαση του Μ.Δ.Εφετείου Αθηνών, που απέρριψε την έφεση και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, δικαιώνοντας πλήρως τον προσφεύγοντα.