ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – (ΣΥΝ)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Δημοσιεύουμε έναν χρήσιμο και πρακτικό οδηγό δικαιωμάτων-υποχρεώσεων των γονέων σχετικά με την γονική μέριμνα – (συν)επιμέλεια – επικοινωνία τους με τα ανήλικα τέκνα τους.

Ο οδηγός έχει συμπεριλάβει όλες τις νέες ρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου, που ισχύουν από τις 16/9/2021 (ν. 4800/21.5.2021) και καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς υποθέσεις, επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι τις 16/9/2021.

Αυτό που χρήζει ιδιαίτερης μνείας είναι το εξής :

Τυχόν υπάρχουσες συμφωνίες των γονέων σχετικά με την γονική μέριμνα, την επιμέλεια και επικοινωνία των ανήλικων τέκνων τους, που έχουν καταρτιστεί πριν τις 16/9/2021, ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας δύο (2) ετών, δηλαδή μέχρι τις 16/9/2023.

Τούτο σημαίνει ότι, αν υπάρχει γονέας, ο οποίος θα ήθελε να διεκδικήσει δικαστικά την διαφορετική ρύθμιση του τρόπου άσκησης της γονικής μέριμνας-επιμέλειας-επικοινωνίας του με το/τα ανήλικο/α τέκνα του, από αυτόν που έχει συμφωνήσει εγγράφως με τον έτερο γονέα, θα πρέπει να ασκήσει την σχετική αγωγή το αργότερο μέχρι τις 16/9/2023.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι συμφωνίες αυτές θα καταστούν απρόσβλητες και θα ισχύουν για τον χρόνο που συμφωνήθηκαν (τουλάχιστον δύο έτη από την ημερομηνία κατάρτισής τους, αν δεν συμφωνήθηκαν για περισσότερο χρόνο), παρατεινόμενες έκτοτε αυτοδικαίως, εφόσον κάποιος εκ των δύο γονέων δεν δηλώσει στον άλλο γονέα την αντίθετη επιθυμία του πριν την λήξη του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς τους (βλ. άρθρο 1514 ΑΚ).

Για να διαβάσετε τον οδηγό, πατήστε εδώ :

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ