ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η δικηγορική εταιρεία μας “Α. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών της (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., email) με σκοπό την εκτέλεση των εντολών, που της ανατίθενται από αυτούς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Ανδρέας Τζαβέλλας του Αναστασίου (Λ. Αλεξάνδρας 40, Αθήνα, τηλέφωνο 2108212049).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της εταιρείας μας θα χρησιμοποιούνται από αυτήν, τους συνεργάτες και υπαλλήλους της, μέχρι την διεκπεραίωση της υπόθεσης, για την οποία της έχει παρασχεθεί η εντολή.

Το είδος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδεικτικά είναι : η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η αναζήτηση πληροφοριών, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση για κάθε νόμιμη χρήση σε άλλους αποδέκτες των δεδομένων, όποτε κρίνεται από αυτήν απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη εκτέλεση των εντολών που της έχουν ανατεθεί από τους πελάτες της (ήτοι συνεργάτες και υπαλλήλους της, αντιδίκους, πληρεξουσίους δικηγόρους αντιδίκων, δικαστικούς επιμελητές, Δικαστήρια, Δημόσιες ή Δημοτικές αρχές, ΔΕΚΟ, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, λογιστές κλπ), η διαγραφή ή η καταστροφή τους.

Μετά το πέρας της υπόθεσης, για την οποία της έχει παρασχεθεί η εντολή, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα καταστροφής του φακέλου της εκάστοτε υπόθεσης, σε χρόνο που θα επιλέξει, με τον προσφορότερο γι’ αυτήν τρόπο, άνευ ειδοποίησης του πελάτη και ακολούθως το δικαίωμα άμεσης διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του από τα αρχεία της.

Ακόμη, με το παρόν ενημερώνει τους πελάτες της ότι έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, ήτοι : δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης οποτεδήποτε, πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης στην επεξεργασία, περιορισμού της επεξεργασίας αυτών. Επίσης, ενημερώνει τους πελάτες της ότι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτημάτων και παραπόνων στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.