11 Φεβρουαρίου, 2016

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Ιστορική Αναδρομή Ιδρυτικά Κράτη-μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες. Ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (1951) και την Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα […]
21 Φεβρουαρίου, 2016

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 367/2016 – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Ευρωπαϊκός τίτλος εκτέλεσης – Αρμόδιο όργανο εκτέλεσης στην Ελλάδα- Εφαρμογή άρθρου 281 ΑΚ στην διαδικασία εκτέλεσης – […]